Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Patrik Fremund.

Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o rezervaci nájmu movité věci, kdy na jedné straně je firma Patrik Fremund, se sídlem Praha - Strašnice, Dětská 2455/17, PSČ 100 00, IČ: 66442044, zapsaná v živnostenském rejstříku Úřad městské části Praha 10, jako pronajímatel a na straně druhé je nájemce, který může být i spotřebitelem.

Nájemcem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy pronajímatele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podnikatelem se rozumí ten,: kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dále se podnikatelem rozumí také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se také považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Právní vztahy pronajímatele a nájemce, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Nájemce podáním rezervace potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání rezervace.

Smlouva o rezervaci

Návrhem na uzavření smlouvy o rezervaci je umístění movitých věcí pronajímatelem na web, smlouva o rezervaci vzniká odesláním rezervace nájemcem, jejím doručením pronajímateli a následnou úhradou rezervační zálohy nájemcem. Pokud je nájemcem spotřebitel musí v tomto emailu pronajímatel poslat spotřebiteli v textové podobě znění smlouvy o rezervaci a znění všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby mu pronajímatel poskytoval služby na základě rezervace ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a nájemce v takovém případě nemá právo odstoupit od smlouvy o rezervaci.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a  budou řešeny soudy České republiky.

V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má nájemce, je – li spotřebitelem, právo obrátit se přímo na pronajímatele s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání pronajímatele či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi jsou mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí. Pokud jde o ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení k nimž neudělil či odvolal souhlas, má právo se spotřebitel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu nájemce překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je pronajímatelem archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Nájemce má právo do této smlouvy v sídle pronajímatele nahlédnout. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Nájemce má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu pronajímatele a je tak umožněna jejich archivace a  reprodukce nájemcem.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění rezervace jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které nájemce používá.

Rezervace

Nájemce dostane si může movité věci rezervovat za cenu platnou v době rezervace. Nájemce spotřebitel má možnost se před provedením rezervace seznámit s celkovou cenou včetně DPH a rezervační zálohou. Tato cena bude uvedena v rezervaci.

rezervovat JE MOŽNO NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: prostřednictvím internetového půjčovny na „pujcovna.skicentrumjihlava.cz“ (dále jen web) nebo osobně v provozovně pronajímatele

CENY

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel zaplatit. Platba rezervační zálohy jsou se provádí způsobem uvedeným před dokončením rezervace.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pronajímatel akceptuje platbu rezervační zálohy pouze pomocí elektronické platby, a to prostřednictvím platební brány ThePay.

Odstoupení od smlouvy

Jelikož nájemce výslovně souhlasí s tím, aby mu pronajímatel poskytoval služby na základě rezervace ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nájemce v takovém případě nemá právo odstoupit od smlouvy o rezervaci.

Bezpečnost a ochrana informací

Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.10.2018 a ruší předchozí znění VOP. Pronajímatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

ADRESA PRODEJNY: Romana Havelky 4914/6, 58601 Jihlava

KONTAKTY: +420 777 863 891

E-MAIL: rezervace@skicentrumjihlava.cz

FB: https://www.facebook.com/skicentrumjihlava/

Skicentrum Jihlava

 

webmaster CORA 2015 - 2020, www.cora.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.